Pristup informacijama

 
OBAVIJEST O NAČINU I UVJETIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Pisani zahtjev sadrži: 1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, 2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, 3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pristupu informacijama. Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog i nerazumljivog zahtjeva, korisnik će se pozvati u roku od pet dana da podnese ispravak zahtjeva. Sve ostale odredbe vezane za načine i uvjete ostvarivanja prava na pristup informacijama definirane su od Članka 17. do Članka 31. Zakona o pristupu informacijama (Narodne Novine 25/13 i 85/15). Na pristup informacija ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Tijelo javne vlasti ima pravo od korisnika informacije tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavljanjem tražene informacije. Kriteriji za određivanje visine naknade i način naplate naknade definirani su odlukom Povjerenika za informiranje i mogu se pronaći na adresi: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html Kontakt službenika za informiranje: Službenik za informiranje: Dario Antić, dipl.oec., Voditelj odjela ugostiteljstva, marketinga i prodaje kapaciteta Zamjenica službenika za informiranje: Vesna Baričević, dipl.iur., Voditeljica odjela pravnih, kadrovskih, općih i tehničkih poslova Zahtjevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnose na: • Telefon: 051 407 666 • E-mail: službenik-za-informiranje@thalasso-ck.hr • Fax: 051 785 189 • Osobno putem telefona 051 407 610 ili putem urudžbenog zapisnika radnim danom od 08.00 do 14.00 sati
 
 
 
Potvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2015
Datum objave: 19.1.2016
 
 

Stranica u bazi:

 
 
1
 
 
 
 
WEBCAM
Web kamera Thalassotherapia Crikvenica - Europe, Hrvatska, SopaljskaThalassotherapia
© Thalassotherapia Crikvenica 2007. - Gajevo šetalište 21 - 51260 Crikvenica - Croatia - Tel. +385 51 407 666
Design & Development OlympiaStudio 2007.